یک جنگجو که نجنگید /اما ....شکست خورد

عشق من.
این روز ها/
اینگونه ام ، ببین:/
دستم چه کند پیش می رود، انگار/
هر بار شعر باکره ای را سروده ام/
پایم چه خسته می کشدم، گویی/
کت بسته از خم هر راه رفته ام/
تا زسر هر کجا/
حتی شنوده ام/
هر بار شیون تیر خلاص را/
ای دوست/
این روز ها/
با هر که دوست می شوم احساس می کنم/
آنقدر دوست بوده ایم که دیگر/
وقت خیانت است/
انبوه غم حریم و حرمت خود را از دست داده است/
دیریست هیچکار ندارم /
مانند یک وزیر/
وقتی که هیچ کار نداری/
تو هیچ کاره ای/
من هیچ کاره ام: یعنی که شاعرم/
گیرم از این کنایه هیچ نفهمی/
این روز ها/
اینگونه ام: /
فرهاد واره ای که تیشه خود را گم کرده است/
آغاز انهدام چنین است/
اینگونه بود آغاز انقراض سلسله مردان/
یاران/
وقتی صدای حادثه خوابید/
بر سنگ گور من بنویسید:/
یک جنگجو که نجنگید /
اما ...، شکست خورد/

نصرت رحمانی

/ 0 نظر / 31 بازدید